NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kiểm soát TTHC

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
971/UBND-VP 19/07/2021 V/v cập nhật danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã
981/VPUBND-KSTTHC 16/07/2021 V/v Sổ tay hướng dẫn triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
622/QĐ-UBND 12/03/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Thăng Bình
24/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
2490/QĐ-UBND 23/11/2020 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tăng cường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu ...
1086/UBND-VP 08/10/2020 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện
1086/UBND-VP 08/10/2020 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện
44/VP-TH 14/09/2020 V/v báo cáo định kỳ tình hình kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
2210/QĐ-UBND 12/08/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm ...
1598/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định Ban hành danh mục các TTHC cấp thiết tiếp nhận trực tiếp trong đợt dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Thăng Bình
1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
308/KH-UBND 25/03/2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2020
579/KH-UBND 25/03/2020 Kế hoạch Ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
3200/QĐ-UBND 07/10/2019 Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2237/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND ...
2223/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên ...
1257/QĐ-UBND 26/04/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1258/QĐ-UBND 26/04/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
298/QĐ-UBND 01/02/2018 Quyết định về việc thay đổi thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện Thăng Bình
1321/QĐ-UBND 30/08/2016 Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" trực thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện Thăng Bình

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012213889

Hôm nay: 4284
Hôm qua: 6646
Tháng này: 162076
Tháng trước: 307445
Năm này: 1791142
Năm trước: 2235546