NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nông thôn mới

Kết quả thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 trên địa bàn huyện

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 10:14 | 17/12/18 Lượt xem: 1797

Năm 2018, UBND huyện Thăng Bình đã Ban hành Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 về ban hành danh mục đầu tư công trung hạn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 2480/QĐ – UBND ngày 24/10/2018 về việc bổ sung thành viên Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020; và kế hoạch số 1133/KH-UBND ngày 25/10/2018 về việc thẩm tra đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Triều và xã Bình Nguyên.

     Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, Văn phòng Điều phối và các cơ quan liên quan đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện về thực hiện Chương trình MTQG XD NTM huyện Thăng Bình. Tổ chức hướng dẫn các xã rà soát đánh giá các tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2017 - 2020. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/3/2018 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện về việc kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Quí I, năm 2018 của các xã trên địa bàn; hiện Kế hoạch số 02/KH-BCD ngày 20/3/2018 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện về tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ xã cách lập hồ sơ chủ trương đầu tư và hồ sơ xây dựng. Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 7/5/2018 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện về việc kiểm tra đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM của Bình Phục. Kế hoạch số 06/KH-BCD ngày 20/3/2018 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện về tập huấn hướng dẫn việc lập dự án phát triển sản xuất chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch số 08/KH-BCD ngày 25/10/2018 của BCĐ các Chương trình MTQG huyện về việc thẩm định đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại xã Bình Nguyên và xã Bình Triều...
     Theo kết quả rà soát của các địa phương, theo bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020: Bình quân đạt 15,8 tiêu chí/xã (tính đến thời điểm cuối tháng 11/2018), tăng bình quân 0,3 tiêu chí/xã so với năm 2017: (15,62 tiêu chí/xã) và có 11/21 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã Bình Tú, Bình Giang, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình An, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú và xã Bình Triều đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Theo bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2017, Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020: Bình quân đạt 6,14 tiêu chí/thôn. Đến nay 5 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” gồm các thôn: Linh Cang, xã Bình Phú; Kế Xuyên I, xã Bình Trung; Bình Trúc I, xã Bình Sa; Vinh Nam, xã Bình Trị; Vân Tây, xã Bình Triều và thôn Liễu Thạnh đang làm hồ sơ trình UBND huyện công nhận.
     Thời gian đến cần hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định và phối hợp với BCĐ CTMTQG tỉnh thẩm định xã Bình Triều đạt chuẩn NTM năm 2018. Tiếp tục thẩm định “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đạt chuẩn năm 2018 đối với xã Bình Định Bắc, Bình Định Nam.
     Mục tiêu năm 2019: Đăng ký 1 xã đạt chuẩn NTM: xã Bình Nguyên; thẩm định lại 1 xã đạt chuẩn NTM: xã Bình Tú (đủ 5 năm). Xem xét trình BCĐ CTMTQG tỉnh, UBND tỉnh điều chuyển xã Bình Hải đạt chuẩn NTM từ năm 2019 sang năm 2020. Nâng bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM/xã lên 17 tiêu chí/xã. Phấn đấu 5 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” gồm thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú; thôn An Bình, xã Bình Chánh; thôn An Phước, xã Bình An; thôn Quý Phước 2, xã Bình Quý; thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”;
     Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra: Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020; tập trung xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; xây dựng các mô hình PTSX, thu hút doanh nghiệp, phát triển HTX, liên kết sản, quan tâm những nội dung, tiêu chí khối lượng thực hiện còn lớn, thời gian thực hiện dài… Tập trung giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt được; lồng ghép và cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt, trong đó chú trọng nhất đó là thu nhập, hộ nghèo; rà soát mức độ đạt của từng tiêu chí có phương án để tổ chức thực hiện hoàn thành tiêu chí theo lộ trình đề ra. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để các xã này đủ điều kiện được xét công nhận lại sau 05 năm đạt chuẩn. Vận động và tổ chức xây dựng các “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao sự hưởng thụ của văn hóa tinh thần cho người dân của xã đạt chuẩn NTM. Phát huy các công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng để đạt hiệu quả sử dụng cao nhất; xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư. Chủ động huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đào tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo.
     Giải pháp thực hiện để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra: Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm; tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh; xây dựng các mô hình PTSX, thu hút doanh nghiệp, phát triển HTX, liên kết sản xuất, quan tâm những nội dung, tiêu chí khối lượng thực hiện còn lớn... Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền để nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, tự chủ của người dân; tiếp tục triển khai các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Giỏ rác đồng ruộng”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuyến đường tự quản”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”… Ưu tiên làm trước các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, tập trung xây dựng, nâng cấp các công trình ở xã, thôn trực tiếp gắn với PTSX và đời sống hằng ngày của người dân, phù hợp với quy hoạch xây dựng xã NTM (như công trình thủy lợi, giao thông, điện, nước sạch, môi trường, trường học,...). Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là ở thôn xóm gắn với việc chỉnh trang, xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu". Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trước hết tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực của huyện, xã trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, phát triển liên kết giữa các hộ sản xuất thành HTX, tổ hợp tác; giữa HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp hình thành các hiệp hội, ngành hàng. Xây dựng các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất để tạo chuyển biến căn bản về tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Về giảm nghèo, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tập trung ưu tiên để hỗ trợ PTSX, tạo việc làm, tăng thu nhập, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo để vươn lên thoát nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019 phải tập trung chỉ đạo để đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giữ vững tiêu chí hộ nghèo ở các xã đã đạt chuẩn; tiếp tục hướng dẫn các địa phương điều tra hộ nghèo năm 2019 theo đúng quy định, thực chất, tránh hình thức, không để hộ có điều kiện kinh tế trên chuẩn nghèo đa chiều nhưng vẫn muốn nghèo để được hưởng chính sách. Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảng dạy, đảm bảo duy trì số lượng học sinh, không để học sinh bỏ học, tích cực vận động học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học tại các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp hoặc trường nghề; nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm sau đào tạo; thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức xét công nhận trường chuẩn. Cải thiện chất lượng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế (BHYT) để hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện tốt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi theo chuẩn quy định; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc lập thủ tục đánh giá, xét công nhận TYT đạt chuẩn quốc gia. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động văn hóa - xã hội, các vấn đề văn hóa ứng xử ở nông thôn; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn, nhất là ở cấp thôn để phong trào văn hóa đi vào thực chất, góp phần nâng cao sự hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng các mô hình, các điểm du lịch sinh thái làng quê gắn với xây dựng NTM. Lồng ghép tốt các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình NTM để phát huy hiệu quả đầu tư; trong đó cần chú trọng lồng ghép từ các nguồn như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; các chương trình mục tiêu; Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020; Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; nguồn vượt thu… để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội ở cấp xã, gắn với việc thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 (kể cả xã công nhận lại) và các thôn đăng ký thực hiện "Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Ngoài ra, tiếp tục phát huy nội lực của cộng đồng, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến vật kiến trúc, cây lâu năm, quyền sử dụng đất, để tập trung xây dựng NTM.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008307136

Hôm nay: 6316
Hôm qua: 7097
Tháng này: 119935
Tháng trước: 108517
Năm này: 119935
Năm trước: 1845672