NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 11:53 | 12/05/21 Lượt xem: 1565

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong đó, công tác kiểm soát TTHC đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách TTHC. Kiểm soát TTHC có hiệu quả là hoạt động mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức nhưng đồng thời không để sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Thông qua việc kiểm soát TTHC, mọi TTHC sẽ được công khai hóa và thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện TTHC tại nhiều cơ quan hành chính...

     Trên cơ sở Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương cũng như của tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng quy định.
     Thời gian qua, việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn các yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm so với những năm trước đây, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên nghiệp hơn. Trong giai đoạn 05 năm từ 2016 - 2020, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 522.965 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 486.528, đạt tỷ lệ 93%; hồ sơ giải quyết trả quá hạn 36.437 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 7% .
     Công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại các phòng ban, địa phương được tăng cường. Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã tiến hành 7 cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 06 địa phương và 02 cuộc kiểm tra tại 02 cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ được giao, hằng năm, Phòng Tư pháp huyện thành lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác tư pháp trong đó có công tác kiểm soát thủ tục hành chính và Phòng Nội vụ huyện kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho công tác kiểm soát TTHC tại các phòng ban, địa phương triển khai thuận lợi, hiệu quả. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện đã được các đoàn kiểm tra và các phòng ban, địa phương làm rõ và thống nhất biện pháp tháo gỡ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện đã kịp thời ban hành văn bản để chấn chỉnh và tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC tại các phòng ban, địa phương trong thời gian tới.
     Những kết quả đạt được nêu trên cho thấy quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đem đến những tác động tích cực đối với người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với đời sống người dân, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện Thăng Bình.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, chủ yếu đó là: Việc thực hiện công tác công khai, niêm yết TTHC ở một số địa phương chưa thường xuyên, nghiêm túc. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động trong việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC. Tỷ lệ hồ sơ áp dụng giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 chưa cao. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực cho tổ chức, công dân ở một số địa phương vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra, nhiều hồ sơ giải quyết chưa đúng hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở. Việc khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại sau kiểm tra ở một số nơi chưa kịp thời. Hoạt động theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của một số phòng ban chuyên môn ở huyện và UBND các xã, thị trấn còn hạn chế…
     Để việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, ngoài việc tăng cường chỉ đạo, điều hành của các cơ quan cấp trên, đề cao trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động kiểm soát TTHC theo kế hoạch, chương trình hằng năm đã đề ra, thì cần tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp chủ yếu sau:
     - Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục về kiểm soát thủ tục hành chính nhằm phát huy vai trò của các cá nhân, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính.
     - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ huyện đến xã. Thường xuyên đổi mới lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm cá nhân, sự nhiệt tình trong công việc để nâng cao chất lượng công việc. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức.
     - Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC, gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Có biện pháp xử lý nghiêm những tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế, quy định trong hoạt động công vụ.
     - Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung cụ thể của công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát TTHC định kỳ hằng năm, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC không phù hợp, không cần thiết. Thường xuyên cập nhật các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và các địa phương nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức, cá nhân đối với các TTHC.
     - Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC, trong đó, hỗ trợ đầu tư ngân sách cho cấp huyện, cấp xã để xây dựng, nâng cấp phòng giao dịch một cửa, một cửa liên thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đến giao dịch thực hiện TTHC.

Thăng Bình chú trọng công tác kiểm soát TTHC, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

     Công tác kiểm soát TTHC có ý nghĩa quan trọng là nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảm đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính của huyện Thăng Bình.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012419863

Hôm nay: 2862
Hôm qua: 11932
Tháng này: 180410
Tháng trước: 187640
Năm này: 1997116
Năm trước: 2235546