NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Kết quả sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 7:36 | 20/07/19 Lượt xem: 445

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng ở mỗi địa phương, đơn vị.

     Các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thông qua các phong trào thi đua để tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

     Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh sát với tình hình thực tế ở địa phương. Toàn huyện có 100% khu dân cư triển khai thực hiện cuộc vận động; xây dựng 22 khu dân cư kiểu mẫu; triển khai thực hiện có hiệu quả 53 mô hình tự quản; có 12/21 xã về đích nông thôn mới. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 10 năm qua, UBMT từ huyện đến cơ sở đã huy động quỹ “Vì người nghèo” được 46.091.000.000 đồng. Từ nguồn quỹ vận động, đã hỗ trợ xây dựng mới và sử chữa 1.552. nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; trao 694 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo; trợ giúp học sinh nghèo vượt khó, trợ cấp khó khăn, tặng quà thăm hỏi các đối tượng khó khăn trị giá 3.862.000.000đ... Nhờ thực hiện tốt các chương trình xóa đói, giảm nghèo và các cuộc vận động giúp đỡ thiết thực cho người nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,37% (năm 2009) xuống còn 4,78% (năm 2018). Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về ý thức mua sắm hàng nội. Đến nay, đa số người dân trong huyện đều mua sắm, sử dụng hàng hóa Việt Nam. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện sôi nổi. Trên địa bàn huyện hiện có trên 200 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.
     MTTQ, các đoàn thể đã coi trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, khu dân cư; coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, các đoàn thể đi đôi với củmg cố tổ chức, hướng dẫn công tác Mặt trận, công tác đoàn, hội. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đều được triển khai nghiêm túc, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo làm điểm rút kinh nghiệm, từ đó nhân ra diện rộng; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.
     Trong thời gian tới để thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác vận động quần chúng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Định kỳ cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân. Tiếp tục tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở. Duy trì và triển khai thực hiện Pháp lệnh và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, thoái hóa biến chất, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy chế phối hợp; hiệu quả phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với các đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, các phong trào thi đua tạo sức mạnh chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có trình độ chính trị và chuyên môn, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách làm công tác Mặt trận, các đoàn thể. Trong tuyển chọn cán bộ cần quan tâm những người có khả năng, có tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đơn vị kiểu mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.
M.Q

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

00008307145

Hôm nay: 6325
Hôm qua: 7097
Tháng này: 119944
Tháng trước: 108517
Năm này: 119944
Năm trước: 1845672