NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 8:41 | 18/06/19 Lượt xem: 1161

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội cấp trên, sự phối hợp của Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát động, triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã phát triển mạnh, có sức lan tỏa rộng rãi trong các cấp hội và hội viên CCB toàn huyện.

     Các cấp Hội và hội viên trong huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đã làm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên CCB. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đặc biệt được lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã mang lại hiệu quả tích cực và xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương CCB tiêu biểu có sức lan tỏa trên các lĩnh vực. Trong đó nổi lên là: mô hình “Hội viên và gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội”, “Không vi phạm luật giao thông đường bộ”, “Tự quản về an ninh trật tự”, “Không rãi vàng mã khi đưa tang”… Công tác xây dựng tổ chức Hội đạt kết quả tốt, toàn huyện có trên 95% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% Hội viên đạt hội viên gương mẫu, 100% hội viên không vi phạm pháp luật, nhiều chi hội nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
     Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện cũng đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí có khó khăn, hoạn nạn như đã xây dựng 12 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB nghèo, khó khăn về nhà ở; tặng gần 300 sổ tiết kiệm cho các gia đình đối tượng chính sách; nhận phụng dưỡng thường xuyên 02 Mẹ VNAH, nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo, vượt khó, kịp thời thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; vận động hội viên nông dân hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí và trên 20 ngàn ngày công tổng trị giá hàng chục tỷ đồng; phối hợp ra quân làm được trên 336 km đường bê tông GTNT, GTNĐ; kênh mương thủy lợi, đóng góp 100 triệu đồng xây dựng các công trình phục vụ dân sinh… đã làm sáng ngời thêm hình ảnh, bản chất của người CCB, anh bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội.
     Cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội và hội viên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; cử cán bộ, hội viên tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…
     Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do của hôm nay và ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng quê hương Thăng Bình giàu đẹp.

Mô hình trồng rau trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao của cựu chiến binh Trần Văn Phát (xã Bình Sa)
     Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
     Các cấp hội tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
     Tích cực vận động CCB, cựu quân nhân và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; nêu cao ý chí tự lực tự cường, thi đua làm giàu chính đáng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.
     Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, góp quỹ tình nghĩa, xóa nhà tạm, hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thường xuyên tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang nhân dân tích cực tham gia củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình “CCB tự quản về ANTT”.
     Tích cực chăm lo xây dựng Hội các cấp trong huyện trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở thật sự có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu trong các phong trào; thường xuyên mài sắc ý chí chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; trung thực, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội khác.
     Các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Các cấp hội và hội viên cần đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục công tác tạo nguồn, phát hiện và giới thiệu những người có đức, có tài với cấp ủy để tạo nguồn cán bộ cho Đảng.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00008033751

Hôm nay: 1147
Hôm qua: 7414
Tháng này: 97671
Tháng trước: 135512
Năm này: 1692222
Năm trước: 1008487