NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Phát triển đảng viên ở các thôn, khu phố: Cần sự vào cuộc quyết liệt

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 19:56 | 25/10/21 Lượt xem: 207

Để tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư rất cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của các tổ chức đảng với những giải pháp, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương cùng những cách làm hay để đem lại kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

     Những kinh nghiệm rút ra
     Qua tìm hiểu thực tế, những địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các thôn, khu phố có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư như sau: Cần làm tốt công tác quán triệt nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong tình hình mới. Hàng năm, sau khi khảo sát tình hình nguồn phát triển đảng viên của cơ sở, các cấp ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc. Theo đó, các chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng thời, thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc để các đoàn thể đăng ký và tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức giác ngộ của quần chúng về Đảng; rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên để phát hiện những nhân tố có khả năng, triển vọng; qua đó, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét tạo nguồn kết nạp Đảng…
     Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, góp phần xây dựng niềm tin với Đảng, bồi dưỡng ý chí, động lực, tinh thần trách nhiệm và nguyện vọng của các quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.
     Thực tế, nơi nào đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng Nhân dân nói chung, của đoàn viên, hội viên tổ chức, đoàn thể nói riêng được đảm bảo, nơi ấy sẽ có nhiều nhân tố tích cực là nguồn để các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội xem xét kết nạp đảng viên. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống do người dân. Đồng thời, cần thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức; gắn trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị khi đảng viên dự bị không được công nhận thành đảng viên chính thức.
      Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của các cấp ủy đảng, người đứng đầu đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; kịp thời nêu gương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Công tác kết nạp đảng viên mới luôn được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo

      Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
     Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Hàng năm, đảng ủy xã, thị trấn thảo luận thống nhất xác định chỉ tiêu tạo nguồn và phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ phấn đấu và chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch về tạo nguồn và kết nạp đảng viên theo nghị quyết của đảng ủy. Trong triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp uỷ viên chi, đảng bộ theo dõi, đôn đốc công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không phát triển được đảng viên nào. Đối với các xã, thị trấn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, ít nhất mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phải phát hiện, giúp đỡ giới thiệu kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận Tổ chức Đảng uỷ, Văn phòng Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và Khối Dân vận Đảng uỷ hỗ trợ, giúp đỡ các chi bộ thôn, khu phố trong thực hiện quy trình công tác phát triển đảng viên.
     Chi bộ thôn, khu phố hàng năm tiến hành rà soát từ nguồn đối tượng cảm tình Đảng, chọn ra những nhân tố nổi trội để phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, báo cáo chi bộ tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đề xuất chi bộ xem xét kết nạp vào năm sau. Đồng thời, mỗi đảng viên chính thức tiến cử ít nhất 1 quần chúng ưu tú để chi bộ lập danh sách cùng với những nhân tố tích cực khác do các đoàn thể giới thiệu để tiếp tục tạo nguồn đối tượng cảm tình Đảng thời gian tiếp theo. Ngoài ra, các chi bộ cần chú ý vận động gia đình của quần chúng ưu tú tạo điều kiện cho con em mình tham gia tích cực hoạt động ở địa bàn dân cư, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.
     Ban Tổ chức Huyện ủy cần tập trung tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, lấy kết quả phát triển đảng viên hằng năm là một trong những tiêu chí thi đua để đề xuất Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng cuối năm. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng; theo dõi danh sách những quần chúng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng để kịp thời phối hợp với cấp uỷ chi, đảng bộ tiếp tục giúp đỡ, thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000012755783

Hôm nay: 6160
Hôm qua: 8326
Tháng này: 14486
Tháng trước: 257487
Năm này: 2333036
Năm trước: 2235546