NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh tế

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện đến 16 giờ ngày 25/6/2019

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 20:23 | 25/06/19 Lượt xem: 1161

Đến 16 giờ ngày 25/6/2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 17 xã: Bình Dương, Bình Đào, Bình Sa, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, thị trấn Hà Lam, Bình Trung, Bình Minh, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Quý, Bình An, Bình Nguyên.

     1. Tại xã Bình Dương:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 21/5/2019.
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bầu Bính, Duy Hà, Nam Hà, Lạc Câu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 22 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 53 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.450 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     2. Tại xã Bình Đào:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
    + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Trà Đóa 1, Trà Đóa 2, Vân Tiên, Phước Long)
    + Số hộ có lợn bệnh: 112 hộ
    + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 284 con
    + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 18.094 kg   
    (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 3 hộ có dịch, 10 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 820 kg)  
     3. Tại xã Bình Sa:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 26/5/2019
     + Số thôn có bệnh: 5 thôn (Châu Khê, Bình Trúc, Tây Giang, Cổ Linh, Tiên Đỏa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 142 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 273 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 209.726 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 10 hộ có dịch, 19 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1329 kg)
     4. Tại xã Bình Giang:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 27/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Bình Khương, Bình Túy, Bình Hòa, Hiền Lương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 57 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 158 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy:11.284 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     5. Tại xã Bình Phục:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Tất Viên, Ngọc Sơn Đông, Ngọc Sơn Tây, Bình Hiệp)
     + Số hộ có lợn bệnh: 157 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 245 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 18.126 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 6 hộ có dịch, 7 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 515 kg)
     6. Tại xã Bình Triều:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 30/5/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước Ấm, Hựng Mỹ, Vân Tây, Phước Châu)
     + Số hộ có lợn bệnh: 56 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 216 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 12.987 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 6 hộ có dịch, 24 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1399 kg)
     7. Tại xã Bình Hải:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 4 thôn (Phước An, Đồng Trì, Hiệp Hưng, Kỳ Trân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 142 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 533 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 24.417 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 10 hộ có dịch, 46 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 2399 kg)
     8. Tại xã Bình Nam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 01/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (Phương Tân, Vịnh Giang, Thái Đông, Đông Tác, Nghĩa Hòa)
     + Số hộ có lợn bệnh: 133 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 464 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 22.123 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 12 hộ có dịch, 68 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1893 kg)
     9. Tại xã Bình Tú:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Tú Ngọc A, Tú Ngọc B, Phước Cẩm, Tú Nghĩa, Phước Cẩm, Trường An, Tú Phương)
     + Số hộ có lợn bệnh: 34 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 112 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 5.962 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 5 hộ có dịch, 19 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 1109 kg)
     10. Tại thị trấn Hà Lam:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 03/6/2019
     + Số tổ có lợn bệnh: 3 Khu phố (Khu phố 8, Khu phố 9, Khu phố 1)
     + Số hộ có lợn bệnh: 26 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 54 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 3.596 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 7 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 343 kg)
     11. Tại xã Bình Trung:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 7 thôn (Kế Xuyên 2, Kế Xuyên 1, Trà Long, Vinh Phú, Đồng Xuân, Tứ Sơn, Vĩnh Xuân)
     + Số hộ có lợn bệnh: 37 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 159 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 6.251 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 2 hộ có dịch, 8 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 180 kg)
     12. Tại xã Bình Minh:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 04/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Bình Tịnh, Tân An, Hà Bình)
     + Số hộ có lợn bệnh: 12 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 45 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.170 kg
    (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng1 thôn, 3 hộ có dịch, 3 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 324 kg)
     13. Tại xã Bình Định Bắc:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 05/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Đồng Dương, Xuân Thái, Xuân An)
     + Số hộ có lợn bệnh: 13 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 101 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.392 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     14. Tại xã Bình Trị:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 07/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 2 thôn (Vinh Huy, Châu Lâm)
     + Số hộ có lợn bệnh: 8 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 20 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.074 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     15. Tại xã Bình Quý:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 10/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3thôn (Quý Xuân, Quý Thạnh 1, Quý Mỹ)
     + Số hộ có lợn bệnh: 5 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 6 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 550 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Không)
     16. Tại xã Bình An:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 11/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 5 thôn (An Mỹ, An Phước, An Dưỡng, An Thành 2, An Thái)
     + Số hộ có lợn bệnh: 10 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 59 con
     + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 1.727 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 9 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 65 kg)
     17. Tại xã Bình Nguyên:
     + Ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên: 13/6/2019
     + Số thôn có lợn bệnh: 3 thôn (Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Liễu Thạnh)
     + Số hộ có lợn bệnh: 15 hộ
     + Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy: 74 con
      + Tổng trọng lượng lợn đã tiêu hủy: 2.325,5 kg
     (Diễn biến phát sinh trong ngày: Tăng 1 hộ có dịch, 4 lợn bệnh và tiêu hủy, tổng trọng lượng 566 kg)
     Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã có dịch đến thời điểm báo cáo: 2.856 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 157.434,5 kg.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00008033725

Hôm nay: 1121
Hôm qua: 7414
Tháng này: 97645
Tháng trước: 135512
Năm này: 1692196
Năm trước: 1008487